Back to Top

Άνοιξε το πρόγραμμα ενίσχυσης των δασοκομικών επιχειρήσεων

Καταληκτική Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 19 Οκτώβριος, 2012

Με βάση τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που υπέγραψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Τσαυτάρης, το Μέτρο 123Β στοχεύει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της ανταγωνιστικότητας των δασοκομικών προϊόντων μέσω επενδύσεων που αφορούν στον εκσυγχρονισμό και ίδρυση των πολύ μικρών μονάδων μεταποίησης και στη βελτίωση της εμπορίας των δασοκομικών προϊόντων.

Δικαιούχοι του Μέτρου είναι οι Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (Π.Μ.Ε), σύμφωνα με την Ανακοίνωση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. Μια επιχείρηση εντάσσεται στην κατηγορία Π.Μ.Ε. εφόσον ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ και απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόμενους (για τις ανάγκες του μέτρου, 10 ΜΑΕ).

Η Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου ανέρχεται στα 10.000.000 ευρώ και από αυτά τα 2 εκατ. ευρώ αφορούν τα επενδυτικά σχέδια Ε1 τα οποία κατανέμονται σε πέντε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και το υπόλοιπο ποσό των 8 εκατ. ευρώ διατίθενται για τα επενδυτικά σχέδια Ε2 και αφορούν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Ο διαχωρισμός των επενδυτικών σχεδίων Ε1 και Ε2 γίνεται ως εξής:

1. Επενδυτικό Σχέδιο Ε1: Είναι το επενδυτικό σχέδιο με συνολικό προϋπολογισμό μέχρι και 200.000 ευρώ.

2. Επενδυτικό Σχέδιο Ε2: Είναι το επενδυτικό σχέδιο με συνολικό προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 200.000 ευρώ και μέχρι 2.000.000 ευρώ.

Ενδεικτικά ως Επιλέξιμες και μη Επιλέξιμες Δαπάνες ορίζονται οι εξής:

1. Δράση 1

Οι Επιλέξιμες Δαπάνες για τις οποίες δύναται να παρέχεται ενίσχυση για πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι:

1.1. Η προμήθεια εξοπλισμού όπως: υλοτομικά εργαλεία, εργαλεία αποφλοίωσης και τεμαχισμού, εργαλεία αποκομιδής και μεταφοράς δασικών προϊόντων.

1.2. Τα έργα υποδομής όπως: οι χώροι αποθήκευσης δασικών προϊόντων και υλικών υλοτομίας, η προστατευτική επεξεργασία – ξήρανση στρογγυλής ξυλείας, η δημιουργία και εκσυγχρονισμός πολύ μικρών επιχειρήσεων πρώτης επεξεργασίας ξύλου.

2. Δράση 2

Ειδικά για τον εκσυγχρονισμό και τη δημιουργία πολύ μικρών επιχειρήσεων δύναται να παρέχεται ενίσχυση (επιλέξιμες δαπάνες) για δαπάνες που αφορούν:

2.1. Την κατασκευή ή τη βελτίωση ακινήτων.

2.2. Την προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, τεχνολογικού εξοπλισμού και λογισμικών.

2.3. Τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, σαν επιλέξιμη δαπάνη στο επενδυτικό σχέδιο νέων μονάδων.

2.4. Την αγορά ειδικού τύπου οχημάτων, (φορτωτές, πλατφόρμες) αναγκαίων για την μεταφορά του βασικού πρωτογενούς προϊόντος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης.

2.5. Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Σ’ αυτή δε συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες πρασίνου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κ.λπ.) καθώς και τα έργα διακόσμησης.

2.6. Τα γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών και αρχιτεκτόνων για τις μελέτες, συμβούλων, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και άδειες ανέγερσης κτιρίων πέραν των παραπάνω δαπανών και μέχρι ορίου 12% του συνόλου.

2.7. Την απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς που αφορά μόνο επενδύσεις για την απόκτησή τους.

2.8. Στις ανωτέρω μεταποιητικές μονάδες, αποτελεί επιλέξιμη δράση η ίδρυση μονάδων για αξιοποίηση υπολειμμάτων ξυλείας σαν εναλλακτική μορφή ενέργειας μόνο για ιδία χρήση τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας στο ύψος του σχετικού εξοπλισμού σε σχέση με το σύνολο της επένδυσης.

2.9. Αγορά Ηλεκτρονικών υπολογιστών (software και hardware) και σχετικού εξοπλισμού για σύνδεση με ευρυζωνικές υποδομές διαδικτύου.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ισχύουν τα εξής:

Α. Στόχος του Μέτρου 123Β

Στόχος του Μέτρου είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της ανταγωνιστικότητας των δασοκομικών προϊόντων μέσω επενδύσεων που αφορούν στον εκσυγχρονισμό και ίδρυση των πολύ μικρών μονάδων μεταποίησης και στη βελτίωση της εμπορίας των δασοκομικών προϊόντων.

Το Μέτρο 123Β «Αύξηση της Αξίας των Δασοκομικών Προϊόντων» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, εφεξής ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο. Εφαρμόζεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ‐Ανταγωνιστικότητα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).

Β. Πιστώσεις – Χρηματοδότηση – Κατανομές

Για την υλοποίηση των επενδύσεων στο πλαίσιο του παρόντος Μέτρου προκαλείται Δημόσια Δαπάνη η οποία βαρύνει τη ΣΑΕ 082/2008 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εκτιμώμενου ύψους μέχρι 10.000.000,00 ευρώ. Η συμβολή της ΕΕ καλύπτεται από το ΕΓΤΑΑ.

Η Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ σε μέσο ποσοστό 90% περίπου, ανάλογα με την περιοχή εφαρμογής (Περιφέρεια Σύγκλισης, Περιφέρεια Μη Σύγκλισης, μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους) και από εθνικούς πόρους κατά 10% περίπου, σύμφωνα με το τροποποιημένο χρηματοδοτικό σχήμα του Άξονα 1 του ΠΑΑ.

Από το συνολικό ποσό της Δημόσιας Δαπάνης τα 2.000.000 ευρώ αφορούν τα επενδυτικά σχέδια Ε1 τα οποία κατανέμονται στις πέντε (5) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ως εξής:

Το υπόλοιπο ποσό των 8.000.000 ευρώ διατίθενται για τα επενδυτικά σχέδια Ε2 και αφορούν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις - Επενδυτικά Σχέδια Ε1

Μακεδονίας-Θράκης / Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας / Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας ποσό 1.800.000 ευρώ

Πελοποννήσου‐ Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου/ Αττικής ποσό 200.000 ευρώ

Σύνολο 2.000.000 ευρώ

Σε περίπτωση μη απορρόφησης της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης, όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με την παραπάνω κατανομή, αυτομάτως το υπολειπόμενο ποσό μεταφέρεται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις που παρουσιάζουν μεγαλύτερες ανάγκες.

Ο διαχωρισμός των επενδυτικών σχεδίων Ε1 και Ε2 γίνεται ως εξής:

1. Επενδυτικό Σχέδιο Ε1: Είναι το επενδυτικό σχέδιο με συνολικό προϋπολογισμό μέχρι και 200.000 ευρώ.

2. Επενδυτικό Σχέδιο Ε2: Είναι το επενδυτικό σχέδιο με συνολικό προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 200.000 ευρώ και μέχρι 2.000.000 ευρώ.

Γ. Περίοδος υποβολής Αιτήσεων Ενίσχυσης ‐ Φακέλων Υποψηφιότητας

Ως περίοδος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης ορίζεται η περίοδος από 30 Ιουλίου 2012 έως και 19 Οκτωβρίου 2012, σύμφωνα με τους όρους ‐ προϋποθέσεις και λοιπές διαδικασίες της παρούσας και του θεσμικού πλαισίου που διέπει το Μέτρο. Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης και των απαραίτητων δικαιολογητικών που τη συνοδεύουν γίνεται ως ακολούθως:

1. Τα επενδυτικά σχέδια Ε1 υποβάλλονται, σε δύο (2) αντίγραφα, στα οικεία με τον τόπο της επένδυσης Δασαρχεία ή Διευθύνσεις Δασών άνευ Δασαρχείου.

2. Τα επενδυτικά σχέδια Ε2 υποβάλλονται, σε δύο (2) αντίγραφα, στο Φορέα Εφαρμογής.

3. Αιτήσεις που υποβάλλονται σε άλλους φορείς εκτός του οριζόμενου, θεωρούνται ως μηδέποτε υποβληθείσες.

4. Κάθε φορέας (επιχείρηση) δικαιούται να υποβάλει μία μόνο πρόταση. Σε περίπτωση υποβολής, από τον ίδιο φορέα, περισσοτέρων της μίας προτάσεων στο πλαίσιο της ίδιας προκήρυξης του μέτρου αυτές θα απορρίπτονται. Εξαιρείται η εκ νέου δυνατότητα υποβολής πρότασης εφόσον υπάρχει απόρριψη για χρηματοδότηση προηγούμενης πρότασης που υποβλήθηκε από την επιχείρηση.

Το πρωτόκολλο είναι αυτό το οποίο λαμβάνεται αποκλειστικά υπόψη για την απόδειξη του εμπρόθεσμου της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης – φακέλου υποψηφιότητας. Για τις αιτήσεις ενίσχυσης – φάκελους υποψηφιότητας που υποβάλλονται ταχυδρομικώς, θα πρέπει να εξασφαλίζεται με ευθύνη του υποψηφίου, ότι παραδίδονται και πρωτοκολλούνται εντός της ανωτέρω χρονικής προθεσμίας. Παράταση της ως άνω προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης δύναται να χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Ύψος Ενίσχυσης

3.1. Για επενδυτικά σχέδια Ε1, προϋπολογισμού μέχρι και 200.000 ευρώ, το ύψος ενίσχυσης καθορίζεται σύμφωνα με τα ποσά ενίσχυσης που αναφέρονται στο Παράρτημα του Καν. (ΕΚ) 1698/05, δηλαδή:

3.1.1. Στις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για το στόχο σύγκλισης, 50% του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων.

3.1.2. Στα μικρά νησιά του Αιγαίου κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, 65% του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων.

3.1.3. Στις λοιπές περιφέρειες, 40% του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων.

3.2. Για επενδυτικά σχέδια Ε2, προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 200.000 ευρώ, το ύψος ενίσχυσης θα είναι το αναφερόμενο ανά περιφέρεια στον περιφερειακό χάρτη ενισχύσεων Ν. 408/2006 – Ελλάδα για την περίοδο 2007‐2013. Τα προτεινόμενα ανώτατα όρια του περιφερειακού χάρτη μπορούν να αυξηθούν κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις όπως περιγράφονται παρακάτω: 3.2.1. Για τις ακόλουθες περιφέρειες σύγκλισης: GR11 Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, GR21 Ήπειρο, GR23 Δυτική Ελλάδα το ανώτατο όριο ενίσχυσης είναι 40% + 20% = 60%.

3.2.2. Για τις ακόλουθες περιφέρειες σύγκλισης: GR14 Θεσσαλία, GR22 Ιόνια νησιά, GR43 Κρήτη το ανώτατο όριο ενίσχυσης είναι 30% + 20% = 50%.

3.2.3. Για τις ακόλουθες περιφέρειες σύγκλισης: GR25 Πελοπόννησος, GR41 Βόρειο Αιγαίο το ανώτατο όριο ενίσχυσης είναι 30% + 20% = 50%.

3.2.4. Για τις ακόλουθες περιφέρειες στατιστικού αντίκτυπου: GR12 Κεντρική Μακεδονία και GR13 Δυτική Μακεδονία το ανώτατο όριο ενίσχυσης είναι 30% + 30% = 60% και για την GR30 Αττική το ανώτατο όριο ενίσχυσης είναι 30% + 20% = 50%.

3.2.5. Στην ακόλουθη περιφέρεια (περιφέρεια οικονομικής ανάπτυξης): GR42 Νότιο Αιγαίο το ανώτατο όριο ενίσχυσης είναι 15%+20% = 35%.

3.2.6. Στην ακόλουθη περιφέρεια (περιφέρεια οικονομικής ανάπτυξης): GR24 Στερεά Ελλάδα (GR 241 Βοιωτία, GR242 Εύβοια, GR244 Φθιώτιδα, GR243 Ευρυτανία, GR245 Φωκίδα), το ανώτατο όριο ενίσχυσης είναι για τις περιφέρειες NUTS III (GR 241 Βοιωτία, GR242 Εύβοια, GR244 Φθιώτιδα) στο 15%+20%=35% και στο ποσό των 20%+20%=40% για τις άλλες 2 περιφέρειες NUTS III (GR243 Ευρυτανία, GR245 Φωκίδα).

Αναλυτικά:
http://www.pbs.gr/cms/?q=node/3286

Χρηματοδότηση Φορέων: 

Δημοφιλη

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Εργαστηρια Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε εργαστήρια των σχολών του ΔΠΘ και εκδηλώστε ενδιαφέρον για συνεργασία και μεταφορά τεχνολογίας

Επιχειρηματικοτητα

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Πρoσφατα Aρθρα

Πλοήγηση