Back to Top

Προκήρυξη της δράσης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ - ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ»

Καταληκτική Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 17 Σεπτέμβριος, 2012

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων/ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2007 -2013 για τον τομέα Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, προσκαλεί σε υποβολή προτάσεων για την δράση «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ - ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ».
Η δράση εμπίπτει στον δεύτερο στρατηγικό πυλώνα: «Διασύνδεση με τον παραγωγικό ιστό της οικονομίας για την προαγωγή της καινοτομίας».
Στόχος της Δράσης είναι η ανάπτυξη στην Ελλάδα καινοτομικών συστάδων επιχειρήσεων σε θεματικούς τομείς ή κλάδους της οικονομίας που εμφανίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την χώρα, με σκοπό την τόνωση της καινοτομικής δραστηριότητας μέσα από την ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και σκοπού με την εξειδίκευση της παραγωγής και την ανάπτυξη στενής συνεργασίας μεταξύ των μελών των συστάδων. Ειδικότερα, στόχος των καινοτομικών συστάδων είναι η ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, με διεθνή αναγνώριση και ανταγωνιστικότητα.

Η δράση υλοποιείται σε δύο φάσεις:

Α. Με ήδη πραγματοποιηθείσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία ήταν ανοικτή σε όλους τους θεματικούς τομείς και κλάδους της οικονομίας, κλήθηκαν προϋπάρχοντα δίκτυα επιχειρήσεων και ερευνητικών / ακαδημαϊκών φορέων, υπό την εκπροσώπηση και τον συντονισμό ενός συντονιστή φορέα [φορέα αρωγού], να υποβάλουν προτάσεις που περιελάμβαναν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την τεκμηρίωση των δυνατοτήτων ανάπτυξης καινοτομικών συστάδων επιχειρήσεων σε θεματικούς τομείς με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη χώρα. Στόχος αυτής της πρόσκλησης ήταν να εντοπισθούν πυρήνες επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων ικανών να αξιοποιούν ερευνητικά αποτελέσματα για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και διεισδυτικότητας σε διεθνείς αγορές.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής την 17/10/2011, υπεβλήθησαν 23 αιτήσεις. Οι αιτήσεις αξιολογήθηκαν από Επιτροπή Διεθνών Εμπειρογνωμόνων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και διαδικασία, όπως προβλεπόταν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Από την ανωτέρω διαδικασία κρίθηκε ότι 9 δίκτυα παρουσίασαν τις πλέον αξιόλογες προτάσεις. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης εγκρίθηκε με Υπουργική Απόφαση και δημοσιοποιήθηκε μέσω της ιστοσελίδας της ΓΓΕΤ.

Β. Στην παρούσα (δεύτερη) φάση, τα 9 δίκτυα που ανέδειξε το προηγούμενο στάδιο [φορείς αρωγοί και συμμετέχουσες επιχειρήσεις], καλούνται μέσω της συνημμένης Προκήρυξης να υποβάλουν πλήρη 5ετή επιχειρηματικά σχέδια για την δημιουργία και ανάπτυξη της καινοτομικής συστάδας, την οργάνωσή της, το επιχειρηματικό της πρότυπο, την στρατηγική της, την βιωσιμότητά της κλπ. Επίσης καλούνται να υποβάλουν ειδικότερα χρηματοδοτικά σχέδια των επιλέξιμων για χρηματοδότηση συμμετεχόντων φορέων για την πρώτη διετία εφαρμογής του επιχειρηματικού τους σχεδίου (Φάση Πιλοτικής Λειτουργίας). Επισημαίνεται στο σημείο αυτό, ότι η προκήρυξη απευθύνεται αποκλειστικά στους συγκεκριμένους 9 προκριθέντες [φορείς αρωγούς -υποχρεωτικά οι ίδιοι- και συμμετέχοντες στα δίκτυα αυτά φορείς -τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος αυτών]. Παρόλα αυτά, είναι δυνατή η διεύρυνση των προκριθέντων δικτύων με νέα μέλη [Επιχειρήσεις, ΑΕΙ/ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, κα].

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και την έκδοση των αποτελεσμάτων, η ΓΓΕΤ θα χρηματοδοτήσει την διετή Φάση Πιλοτικής Λειτουργίας των συστάδων εκείνων που θα εμφανίσουν τις μεγαλύτερες προοπτικές επιτυχίας. Ειδικότερα, στην Φάση Πιλοτικής Λειτουργίας, η ΓΓΕΤ θα χρηματοδοτήσει αφενός τον φορέα αρωγό για τον συντονισμό και την παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, την ανάπτυξη κοινών υποδομών, εφόσον χρειάζονται, και την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων που αποδεδειγμένα γίνονται προς όφελος της συστάδας, και αφετέρου τις επιχειρήσεις για την υποστήριξη καινοτομικών δραστηριοτήτων τους όπως η ανάπτυξη πρωτοτύπων, η κατάρτιση, η συμμετοχή σε κοινές εκθέσεις, η προβολή προϊόντων, καθώς και η ενδεχόμενη μετεγκατάστασή τους σε κοινές υποδομές.

Υπολογίζεται να χρηματοδοτηθούν περίπου 6 καινοτομικές συστάδες με 5.000.000€ εκάστη. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 34 εκ. € έως 40 εκ. €. Η δημόσια δαπάνη της δράσης που ανέρχεται σε 30.000.000€ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους.

Η δράση θα υλοποιηθεί με βάση την Προκήρυξη και τον εγκεκριμένο Οδηγό Εφαρμογής.
Οι προτάσεις θα υποβληθούν στην αγγλική γλώσσα, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής που έχει εγκατασταθεί στην ιστοσελίδα : https://apps.gov.gr/minedu/clusters/phase2/
Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων είναι η 9/7/2012 και η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής είναι η 17/9/2012 ώρα 17:00
Διευκρινίσεις, ερωτήματα και οδηγίες για την εφαρμογή της δράσης, δίνονται από τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου clusters@gsrt.gr. Συμπληρωματικά, για ερωτήματα σχετικά με το περιεχόμενο της δράσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα παρακάτω στελέχη της Δ/νσης Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων της ΓΓΕΤ :

Ειρήνη Σημαντήρα, Προϊσταμένη Τμήματος Α΄ ΕΡΕ, email rsim@gsrt.gr
Ξένια Κασδοβασίλη, Χειριστής προγράμματος, email xkasd@gsrt.gr
Αγνή Σπηλιώτη, Διευθύντρια ΕΡΕ, email aspi@gsrt.gr
Για τεχνική υποστήριξη σε θέματα που αφορούν στη πλατφόρμα υποβολής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Technical support: platform_support@gsrt.gr

Όσον αφορά τα σχετικά αρχεία που ακολουθούν, παρακαλούμε να σημειωθεί ότι το αναρτημένο στην προδημοσίευση της προκήρυξης αρχείο «Business Plan Overview» έχει πλέον καταργηθεί, ενώ το αρχείο «Business Plan Template» που επισυνάπτεται εδώ, έχει απλοποιηθεί σε σχέση με το προδημοσιευμένο.

Αναλυτικά:
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=106I437I1172I646I437995&olID=671&neI...

Χρηματοδότηση Φορέων: 

Δημοφιλη

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Παρουσιάσεις Εταιρειών

Εργαστηρια Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε εργαστήρια των σχολών του ΔΠΘ και εκδηλώστε ενδιαφέρον για συνεργασία και μεταφορά τεχνολογίας

Επιχειρηματικοτητα

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Πλοήγηση