Back to Top

Δωρεάν σεμινάριο για εσωτερικό έλεγχο επιχειρήσεων

Ο Εσωτερικός Έλεγχος (Internal Auditing) είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική διαβεβαίωση και συμβουλευτική δραστηριότητα, καλά σχεδιασμένη και οργανωμένη, που μέσω των τεχνικών και επιστημονικών προσεγγίσεων, αξιολογεί την επάρκεια λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (λειτουργίες-εφαρμογή διαδικασιών), προσθέτει αξία και βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισμού, με σκοπό την αποτελεσματική αποτίμηση και διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου, τον περιορισμό η εξάλειψη αυτού, που αναλαμβάνει η διοίκηση να διαχειρισθεί για την επίτευξη των στρατηγικών

Διάκριση της έννοιας « Εσωτερικός Έλεγχος»

- Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου - Εσωτερικός Έλεγχος - Ορισμός του Εσωτερικού Ελέγχου

Η αναγκαιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου - Σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου

ΕΙΔΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Έλεγχοι παραγωγής - Οικονομικοί έλεγχοι - Διοικητικοί έλεγχοι - Λειτουργικοί έλεγχοι

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Σ.Ε.Ε.)

Ορισμός του συστήματος εσωτερικού ελέγχου - Σκοπός του συστήματος εσωτερικού ελέγχου

Αντικειμενικοί σκοποί ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου

Να είναι το εργαλείο της διοίκησης για την υλοποίηση των επιλεγμένων στρατηγικών στόχων, ως επίσης να παρέχει τη δυνατότητα εκτίμησης και μέτρησης του αποτελέσματος και τη σύγκριση αυτού με τους αρχικούς στόχους.

Να κινείται και να δρα σε οργανωτικό και επιχειρησιακό πνεύμα και να στοχεύει στην κάλυψη ζωτικών αναγκών. Επίσης, να είναι ευέλικτο και αποτελεσματικό, να αναπροσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες και ανάγκες και να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της μονάδος σε ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Να παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης και σωστής διαχειρίσεις των διαθεσίμων οικονομικών πόρων, την αξιοποίηση των παραγωγικών μέσων και του ανθρωπίνου δυναμικού, καθώς και τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων. Παράλληλα, να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση με τους συναλλασσόμενους.

Διέπεται από κανόνες επιχειρησιακής και επιχειρηματικής συμπεριφοράς που να παρέχουν τα εχέγγυα και τις προϋποθέσεις εκείνες, ώστε ο επιχειρηματικός κίνδυνος να διαχειρίζεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διασφαλίζοντας την ευρωστία και βιωσιμότητα του φορέα.

Να συμπεριλαμβάνει στη δομή του Εσωτερικό Έλεγχο (Internal Audit) για την αξιολόγηση της επάρκειας λειτουργίας του ίδιου του συστήματος εσωτερικών ελέγχων (controls).

Να κατανέμει τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις, κατά τον πλέον άριστο τρόπο, μεταξύ των τμημάτων και των εργαζομένων σε αυτά. Επίσης, η ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ αυτών, να συμβάλει αποτελεσματικά στο βαθμό συνεργασίας μεταξύ των απασχολουμένων.

Να γνωμοδοτεί αν οι κάθε είδους αποφάσεις- εξουσιοδοτήσεις είναι γνωστές σε όλα τα στελέχη, κατανοητές και αν εφαρμόζονται από όλη την πυραμίδα ιεραρχίας σύμφωνα με τις εντολές που έχουν θεσπιστεί από τον φορέα.

Να παρέχει την ευχέρεια ανάπτυξης πρωτοβουλιών στους χρηστές για δημιουργική εργασία και όχι ναθέτει περιορισμούς, δημιουργώντας παρενέργειες στην ανάπτυξη του φορέα.

Τέλος, ως σύστημα να αποβλέπει στη θέσπιση συγκεκριμένων δικλείδων ασφάλειας ελέγχου, στο ίδιο το σύστημα, προκειμένου να συμβάλει στο συντονισμό και την αρμονική συνύπαρξη μεταξύ των λειτουργιών του.
Περιεχόμενο του συστήματος εσωτερικού ελέγχου

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Λουμιώτης Βασίλειος

Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών – Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Πτυχιούχος Master του Πανεπιστημίου Roosevelt του Σικάγο, στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων.

Εισηγητής στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.), από το έτος 1997 μέχρι σήμερα, στα γνωστικά αντικείμενα Ελεγκτική και επαγγελματικές ικανότητες ελεγκτών, Διαχείριση κινδύνων και εσωτερικός έλεγχος, Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών, Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Εισηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master στην Εφαρμοσμένη Ελεγκτική Λογιστική (σε συνεργασία με το ΣΟΕΛ), από το έτος 2006 μέχρι σήμερα.

Εισηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική (σε συνεργασία με το ΙΕΣΟΕΛ) από το έτος 2011 μέχρι σήμερα.

Εισηγητής στην ΣΟΛ Α.Ε. στα γνωστικά αντικείμενα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/11/2016

ΟΕΕ 28210 94505 + 95001

ΘΑ ΔΩΘΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Σχετικός σύνδεσμος: flashnews.gr

Είδος Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης: 
Οικονομικό Καθεστώς Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης: 
Γεωγραφική Περιοχή: 

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Εργαστηρια Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε εργαστήρια των σχολών του ΔΠΘ και εκδηλώστε ενδιαφέρον για συνεργασία και μεταφορά τεχνολογίας

Επιχειρηματικοτητα

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Πλοήγηση