Back to Top

Στα ίδια επίπεδα με πέρυσι ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ το 2013

Χωρίς σοβαρές περικοπές σε σχέση με το 2012 εγκρίθηκαν τα κονδύλια που θα διατεθούν για τη γεωργία το 2013, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο υιοθέτησε σε πρώτη φάση το σχέδιο προϋπολογισμού στις 24 Ιουλίου.
Οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν ότι η αύξηση των δαπανών για πληρωμές δεν θα πρέπει να ξεπεράσει το 2,79% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2012. Τα ποσά που θα διατεθούν σε δαπάνες αγοράς και άμεσες ενισχύσεις αγγίζουν τα 43,776 δισ. ευρώ από το σύνολο 57,474 εκατ. ευρώ για το κονδύλι που αφορά τη διατήρηση των φυσικών πόρων.

Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει την ΚΑΠ, την ΚΑλΠ και την περιβαλλοντική πολιτική ενώ ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων του τομέα καλύπτει την άμεση στήριξη των αγροτών.

Με απόλυτα στοιχεία, η θέση του Συμβουλίου προσμετρείται σε 132,7 δισ. ευρώ σε πληρωμές και 149,78 δισ. ευρώ σε πράξεις ανάληψης δαπανών.

Σε ό,τι αφορά τους πόρους που θα διατεθούν για τη διατήρηση των φυσικών πόρων το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησε να μειωθεί το ύψος του ποσού που ζητήθηκε στο σχέδιο προϋπολογισμού κατά 336.07 εκατ. ευρώ περιλαμβανομένου του ποσού των 67 εκατ. ευρώ για τον τομέα της Γεωργίας, 264 εκατ. ευρώ στη γραμμή του προϋπολογισμού για την εκκαθάριση των λογαριασμών, 4 εκατ. ευρώ στη γραμμή προϋπολογισμού για ευαισθητοποίηση των πολιτών και 1,07 εκατ. ευρώ σε επιδοτήσεις των αποκεντρωμένων οργανισμών.
Το συμβούλιο αποφάσισε επίσης να αφήσει ένα περιθώριο ασφαλείας ύψους 1,32 εκατ. ευρώ.
Αναφορικά, τέλος με τις πιστώσεις πληρωμών, το Συμβούλιο συμφώνησε να μειωθεί το ποσό του σχεδίου προϋπολογισμού κατά 490,57 εκατ. περιλαμβανομένου του ποσού των 67 εκατ. ευρώ για τον τομέα της Γεωργίας, 264 εκατ. για την εκκαθάριση των λογαριασμών, 100 εκατ. στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, 38 εκατ. σε ναυτιλιακές υποθέσεις και αλιεία, 1,07 εκατ. σε επιδοτήσεις αποκεντρωμένων οργανισμών και 20,50 εκατ. σε διάφορα άλλα θέματα προϋπολογισμού, αυτά τα ποσά μπορεί να αναθεωρηθούν υπό το πρίσμα της διορθωτικής επιστολής που θα ακολουθήσει το φθινόπωρο.

Το σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2013, αντικατοπτρίζει τις δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σύμφωνα με τις οποίες ανάπτυξη και απασχόληση στην ΕΕ μπορούν να επιτευχθούν μόνον συνδυάζοντας τη δημοσιονομική εξυγίανση με επενδύσεις στη μελλοντική ανάπτυξη.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ συμπληρώνει τις εθνικές προσπάθειες στο θέμα αυτό μέσω της συγκέντρωσης των επενδύσεων στους τομείς προτεραιότητας που καθορίζονται στην αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ «Ευρώπη 2020», λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία και τις πιέσεις που ασκούνται στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Το σχέδιο προϋπολογισμού του 2013 παγώνει τις μελλοντικές δαπάνες: η αύξηση των αναλήψεων υποχρεώσεων (δηλαδή των μελλοντικών πληρωμών) είναι στο επίπεδο του πληθωρισμού (2%). Επίσης, παγώνει τον διοικητικό προϋπολογισμό της Επιτροπής σε επίπεδο σαφώς χαμηλότερο από τον πληθωρισμό, με ταυτόχρονη μείωση του προσωπικού κατά 1%, ως πρώτο βήμα προς τον στόχο της μείωσης του προσωπικού κατά 5% εντός μιας πενταετίας.

Παράλληλα, προτείνει αύξηση του ύψους των πληρωμών κατά 6,8%. Αυτό συμβάλλει άμεσα στην ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις της για το τρέχον και τα προηγούμενα έτη έναντι των κρατών μελών και άλλων αποδεκτών.

62,5 δισεκατ. ευρώ σε πληρωμές διατίθενται για ανάπτυξη που ευνοεί την απασχόληση στην Ευρώπη. Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβλήθηκε όσον αφορά τα προγράμματα-πλαίσια έρευνας (9,0 δισεκατ. ευρώ, αύξηση 28,1% έναντι του 2012), το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (546,4 εκατ. ευρώ, αύξηση 47,8 %), τα διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο συνοχής (49 δισεκατ. ευρώ, αύξηση 11,7 %) και τη δια βίου μάθηση (1,2 δισεκατ. ευρώ, αύξηση 15,8 %).

«Συμφωνούμε πλήρως με προηγούμενα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που ζητούν καλύτερη αξιοποίηση των κονδυλίων της ΕΕ ώστε να βγει η Ευρώπη από την κρίση», δήλωσε ο Επίτροπος προϋπολογισμού και δημοσιονομικού προγραμματισμού Janusz Lewandowski. «Υπό τις παρούσες συνθήκες, οι εθνικοί προϋπολογισμοί και ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι περισσότερο από ποτέ δύο συμπληρωματικές όψεις του ίδιου νομίσματος: καθώς τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν οδυνηρές μεν αλλά αναγκαίες περικοπές, ο προϋπολογισμός της ΕΕ επικεντρώνεται στις επενδύσεις και, επομένως, λειτουργεί ως δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης. Η ανάπτυξη δεν θα αποκατασταθεί μόνον με περικοπές. Η Ευρώπη οφείλει να προβεί σε συνετές επενδύσεις ήδη από σήμερα ώστε να εξασφαλίσει το μέλλον της. Αυτό ακριβώς αντιπροσωπεύει ο προϋπολογισμός της ΕΕ, αυτό ακριβώς αφορά το σχέδιο προϋπολογισμού που υποβάλαμε για το 2013.»

Εξοικονόμηση και αποτελεσματικότητα δαπανών
Ναι μεν οι περικοπές από μόνες τους δεν θα μας βγάλουν από την κρίση και απαιτούνται επενδύσεις, αλλά το αντίστροφο είναι επίσης αληθές. Για τον λόγο αυτόν, το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2013 δίνει μεγάλη έμφαση στην εξοικονόμηση και στην αποτελεσματικότητα των δαπανών.

Οι πληρωμές είναι αποτέλεσμα υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά το παρελθόν και, ως εκ τούτου, για να μην αντιμετωπίσουν οι μελλοντικοί προϋπολογισμοί της ΕΕ μεγάλες αυξήσεις στις πληρωμές, η Επιτροπή προτείνει μικρή αύξηση (2%) στις αναλήψεις υποχρεώσεων περιοριζόμενη στο σημερινό ποσοστό πληθωρισμού. Επιπλέον, οι προγραμματισμένες αυξήσεις θα αφορούν αποκλειστικά την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Πέραν αυτού, τα κονδύλια του προϋπολογισμού για προγράμματα που δεν παρουσιάζουν απτά αποτελέσματα έχουν περικοπεί, ενώ ασκήθηκε πίεση σε όλα τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ να επιδιώξουν κάθε δυνατή εξοικονόμηση δαπανών. Οι περισσότεροι από τους οργανισμούς της ΕΕ θα έχουν πραγματικές περικοπές στον ετήσιο προϋπολογισμό τους.

Η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών της ΕΕ αισθάνεται καθημερινά τα οδυνηρά αποτελέσματα κρίσης, καθώς εθνικές, περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις αναγκάζονται να προβούν σε περικοπές, εξηγεί ο Janusz Lewandowski. Ως εκ τούτου, μια συμπεριφορά τύπου «όλα βαίνουν καλώς» από πλευράς θεσμικών οργάνων της ΕΕ απλούστατα δεν μπορεί να γίνει δεκτή, ανεξαρτήτως του εάν τους έχουν ανατεθεί νέες αρμοδιότητες με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας ! Με το ίδιο σκεπτικό, είναι λογικό να μεταφερθούν πόροι από προγράμματα που δεν είναι αποδοτικά σε τομείς προτεραιότητας όπως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι νέοι και η απασχόληση.

Συνολικά ποσά
Συνολικά, το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2013 ανέρχεται σε 150,9 δισεκατ. ευρώ όσον αφορά τις αναλήψεις υποχρεώσεων, δηλαδή αύξηση κατά 2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ποσοστό που ανταποκρίνεται στο σημερινό ποσοστό πληθωρισμού. Οι πληρωμές αντιπροσωπεύουν 137,9 δισεκατ. ευρώ, ποσό που ισοδυναμεί με αύξηση κατά 6,8%. Αποτελούν το λογικό επακόλουθο των αναλήψεων υποχρεώσεων του παρελθόντος.

Είναι θεμιτό να αναρωτιέται κανείς γιατί ζητούμε αύξηση κατά 6,8% στις πληρωμές σ' αυτούς τους δύσκολους καιρούς, αναφέρει ο Επίτροπος Janusz Lewandowski. Δύο είναι οι λόγοι: Πρώτον, το 2013 είναι το τελευταίο έτος της τρέχουσας δημοσιονομικής περιόδου και κατά το τελευταίο έτος κάθε δημοσιονομικής περιόδου εμφανίζεται πάντοτε κατακόρυφη αύξηση των πληρωμών, καθώς έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ σε όλη την Ευρώπη πλησιάζουν στην ολοκλήρωσή τους: έχουν κατασκευαστεί γέφυρες, σιδηρόδρομοι, αυτοκινητόδρομοι για το γενικότερο καλό όλων, και τώρα πρέπει να πληρωθούν οι σχετικοί λογαριασμοί. Δεύτερον, τα τελευταία χρόνια τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Συμβουλίου, καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκριναν προϋπολογισμούς της ΕΕ που ήταν σαφώς κατώτεροι από τις δικές μας εκτιμήσεις των αναγκών για πληρωμές. Αυτό δημιούργησε μια κατάσταση «χιονοστιβάδας» μη εξοφληθέντων λογαριασμών, δεδομένου ότι κάθε χρόνο ορισμένες από τις νομικές δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει δεν μπορούσαν να καλυφθούν λόγω έλλειψης κονδυλίων. Όταν έρχεται ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ή του νερού, πρέπει να τον πληρώσεις ακόμη και αν προσπαθείς να κάνεις οικονομία…

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφύγουν τις "τεχνητές" περικοπές στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2013, καθώς και την πρόκληση περιττών αδιεξόδων σε ό,τι αφορά τις μεθόδους υπολογισμού κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Αυτά υποστήριξε την Τετάρτη το ΕΚ με ψήφισμά του δίνοντας την εντολή για την έναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΕΚ και Συμβουλίου. Οι ευρωβουλευτές επανέλαβαν το αίτημα να επικεντρωθεί ο προϋπολογισμός στην ανάπτυξη, ενώ ζήτησαν την καθιέρωση μιας ενιαίας έδρας για το ΕΚ.

Αναλυτικά:
http://www.agronews.gr/news/international/arthro/84076/sta-idia-epipeda-...

Δημοφιλη

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Εργαστηρια Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε εργαστήρια των σχολών του ΔΠΘ και εκδηλώστε ενδιαφέρον για συνεργασία και μεταφορά τεχνολογίας

Επιχειρηματικοτητα

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Πρoσφατα Aρθρα

Πλοήγηση