Back to Top

Σε ύφεση η ελληνική αγορά ψηφιακής τεχνολογίας

Στο ποσό των 6,491 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί το 2012 το σύνολο της αξίας της ελληνικής αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών έναντι 6,926 δισ. ευρώ το 2011, σημειώνοντας μείωση 6,3% μικρότερη από τη μείωση 10,4% που είχε σημειωθεί το 2011.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας για την αγορά ψηφιακής τεχνολογίας του European Information Technology Observatory (EITO) που έδωσε στη δημοσιότητα ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), μέλος του EITO, η ελληνική αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών θα αντιμετωπίσει τουλάχιστον δύο ακόμα χρόνια ύφεσης.

Η ανάκαμψη για την ελληνική αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών προβλέπεται για το 2014, αλλά οι δαπάνες θα παραμείνουν σε επίπεδα πολύ πιο κάτω από τα αυτά πριν την ύφεση.

Πληροφορική

Η αξία της ελληνικής αγοράς πλη¬ροφορικής υποχώρησε συνολικά 12,34% το 2011. Οι δαπάνες για εξο¬πλισμό πληροφορικής υποχώρησαν 27,3% το περασμένο έτος. Η αγορά των ηλεκτρονικών υπολογιστών έχασε περίπου το 1/3 της αξίας της και η αγορά των servers περίπου το 1/5 σε σύγκριση με το 2010.

Οι τομείς IT Outsourcing και Business Process Outsourcing διακρίθηκαν στην αγορά υπηρεσιών πληροφο¬ρικής, όπου οι δαπάνες μειώθηκαν μόλις κατά 0,8% το 2011 σε σύγκρι¬ση με το 2010. Η αγορά του λογι¬σμικού είχε απώλειες κατά 7% το 2011, με όλα τα επιμέρους τμήματα του συγκεκριμένου τομέα να εμφα¬νίζουν ζημίες.

Εξοπλισμός Πληροφορικής

Η ελληνική αγορά των ηλεκτρο¬νικών υπολογιστών έχει υποστεί ισχυρό πλήγμα από την οικονομική κρίση με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη αγορά να χάσει το 2011 το 34,3% της αξίας της και το 30,4% του μεγέθους της.

Οι δαπάνες των καταναλωτών, ειδι¬κά στους σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, μειώθηκε 32,5% σε σύγκριση με το 2010. Αντίστοιχα, επλήγη και η κατηγορία των ηλεκτρονικών υπολογιστών για επαγγελματική χρήση. Το 2011 οι επιχειρήσεις περιόρισαν τις αγορές των φορητών ηλεκτρο¬νικών υπολογιστών κατά το 1/3, με αποτέλεσμα η πτώση των πωλήσε¬ων τους, να φτάσει στο 28,5%. Οι επιχειρήσεις περιόρισαν τις δαπάνες τους σε φορητούς αλλά και σταθε¬ρούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Λογισμικό

Το 2011 η ελληνική αγορά λογισμι¬κού αντανακλούσε το εν γένει αβέ¬βαιο επενδυτικό κλίμα. Η περικοπή των δαπανών για νέα έργα πληρο¬φορικής, καθώς και για ανάπτυξη υποδομών, είναι κάτι παραπάνω από εμφανής και έντονη. Το σύνολο των δαπανών για πακέτα εφαρμογών λογισμικού μειώθηκε το περασμένο έτος, με τις πιο μεγάλες μειώσεις να παρατηρούνται στο λογισμικό συ¬στημάτων και εφαρμογών.

Το τμήμα εφαρμογών είχε ιδιαίτε¬ρα πληγεί από την ευρύτερη μείω¬ση των έκτακτων δαπανών μεταξύ των μεσαίων επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα με τις συνολικές δαπάνες για ERP, CRM, SCM να πε¬ριορίζονται. Ακόμη και σε αυτές τις κατηγορίες λογισμικού οι περισσό¬τερες πωλήσεις περιορίστηκαν στις απαιτούμενες αναβαθμίσεις και στη συντήρηση, ενώ απουσίασαν έργα υποδομής μεγαλύτερης κλίμακας.

Υπηρεσίες Πληροφορικής

Η ίδια ζοφερή εικόνα παρατηρήθη¬κε και στην αγορά των υπηρεσιών πληροφορικής. Η ζήτηση για υπηρε¬σίες πληροφορικής μειώθηκε 0,8% το 2011, όταν στα περισσότερα από τα υπόλοιπα κράτη της Δυτικής Ευ¬ρώπης η συγκεκριμένη τεχνολογική κατηγορία παρουσίασε ανάκαμψη. Το 2012 η ελληνική αγορά υπηρε¬σιών πληροφορικής αναμένεται να παρουσιάσει περαιτέρω συρρίκνω¬ση 1,7%. Μια μικρή αύξηση και ανά¬καμψη υπολογίζεται από το 2013, φτάνοντας το 0,5%. Η αισιόδοξη εκτίμηση για το 2013 αναφορικά με την πορεία της ελληνικής αγοράς των υπηρεσιών πληροφορικής θα μπορούσε να αλλάξει, εάν διατη¬ρηθεί το αρνητικό μακροοικονομικό περιβάλλον στην ελληνική οικονο¬μία. Δυστυχώς, η αγορά έχει χάσει ένα μεγάλο μέρος της αξίας της.

Τηλεπικοινωνίες

Η αξία της ελληνικής αγοράς τηλεπικοινωνιών υποχώρησε συνο¬λικά 9,8% το 2011. Οι δαπάνες για εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών υποχώ¬ρησαν 22,2% και οι υπηρεσίες τηλε¬φωνίας 8% το περασμένο έτος.

Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών

Η αγορά τηλεπικοινωνιακού εξο¬πλισμού στην Ελλάδα έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία δύο χρόνια, λόγω του εξαιρετικά κακού επενδυ¬τικού κλίματος και του περιορισμού των δαπανών για τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Συνολικά, οι δαπάνες στο συγκεκριμένο τεχνολογικό τομέα περιορίστηκαν τουλάχιστον κατά 25% μέχρι και το 2011.

Η αγορά αναμένεται να μειωθεί ακό¬μη το 2012, καθώς επαγγελματίες και οικιακοί χρήστες περιορίζουν τις επενδύσεις τους, παραμένοντας επι¬φυλακτικοί και διστακτικοί έναντι της οικονομικής και της πολιτικής ανατα¬ραχής, της πολύ υψηλής ανεργίας.

Το επακόλουθο είναι η πτώση των εσόδων στην αγορά τηλεπικοινω¬νιακού εξοπλισμού στην Ελλάδα. Το δυσμενές μακροοικονομικό πε¬ριβάλλον, τα μέτρα λιτότητας που έχουν ληφθεί, το κόστος των μέ¬τρων στην αγορά εργασίας και τους μισθούς και κυρίως ο περιορισμός των δημοσίων δαπανών, έχουν επι¬φέρει σημαντική μείωση στην ελλη¬νική αγορά τηλεπικοινωνιών από το 2009.

Υπηρεσίες Τηλεφωνίας

Μείωση του αριθμού των συνδέσεων και των συνδρομών σημειώθηκε τα δύο τελευταία χρό¬νια. Παράλληλα, τα έσοδα, συνο¬λικά στις τηλεπικοινωνιακές υπηρε¬σίες, σημείωσαν πτώση κατά 21% για την ίδια περίοδο. Η ύφεση θα συνεχιστεί το 2012 και το 2013, με συνολικά πτώση στην αγο¬ρά των τηλεπικοινωνιών κατά 6,6% και 4,5% αντίστοιχα.

Οι υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας απέφυγαν την απότομη πτώση που βίωσε η αγορά κινητών υπηρεσιών το 2009, αλλά η πτωτική τάση θα είναι πιο επίμονη. Οι υπηρεσίες στα¬θερής τηλεφωνίας οδηγούν πτωτικά τον κλάδο το 2011 με την επιδείνω¬ση να συνεχίζεται και το 2013.

Σε αντίθεση, ο κλάδος δεδομένων σταθερής τηλεφωνίας έχει γνωρίσει σταθερή ανάπτυξη που οφείλεται κυρίως στο γεγονός, ότι η διείσδυση των σταθερών ευρυζωνικών υπηρε¬σιών στην Ελλάδα ήταν μεταξύ των χαμηλότερων στην Ευρωπαϊκή Ένω¬ση. Αυτό το αδύνατο σημείο εκκίνη¬σης επιτρέπει τη συνεχή ανάπτυξη των υπηρεσιών πρόσβασης στο Δι¬αδίκτυο, αν και με ένα μέτριο ρυθμό 4,0% το 2012 και 3,2% το 2013.

Ο κλάδος κινητής τηλεφωνίας αντι¬προσωπεύει το μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα το 2011, συνεισφέροντας το 56% των συνολικών εσόδων. Ο κλάδος αυτός αποδείχθηκε πιο ευαί¬σθητος από ό, τι ο κλάδος σταθερής τηλεφωνίας στις επιδεινούμενες οι¬κονομικές συνθήκες, καθώς τα έσο¬δά του συρρικνώθηκαν κατά 25% τα τελευταία δύο χρόνια και αν η αγορά σταθεροποιείται σχεδόν θα παρα¬μείνουν στα ίδια επίπεδα το 2012 και το 2013.

Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθη¬κε στον τομέα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, ιδιαίτερα κατά τη δι¬άρκεια του 2010. Επίσης, μειώθηκε ο αριθμός των συνδρομών κινητής τηλεφωνίας, αλλά κυρίως λόγω της υποχρεωτικής εγγραφής για προπληρωμένες κάρτες SIM που επιβλήθηκε το 2010. Στο τέλος του 2011, η διείσδυση της κινητής τη¬λεφωνίας ανήλθε σε 142%, σε σύ¬γκριση με 148% στο τέλος του έτους 2009.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Δημοφιλη

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Παρουσιάσεις Εταιρειών

Εργαστηρια Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε εργαστήρια των σχολών του ΔΠΘ και εκδηλώστε ενδιαφέρον για συνεργασία και μεταφορά τεχνολογίας

Επιχειρηματικοτητα

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Πρoσφατα Aρθρα

Πλοήγηση