Back to Top

Η Επιτροπή πρόκειται να ανακτήσει 426 εκατ. ευρώ από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των δαπανών της ΚΓΠ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητάει σήμερα την ανάκτηση, στο πλαίσιο της καλούμενης διαδικασίας εκκαθάρισης λογαριασμών, συνολικού ποσού 436 εκατ. ευρώ των κονδυλίων της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ τα οποία καταβλήθηκαν αχρεωστήτως από τα κράτη μέλη.

Δεδομένου ότι ορισμένα από τα ποσά αυτά έχουν ήδη ανακτηθεί από τα κράτη μέλη, οι δημοσιονομικές επιπτώσεις είναι ελαφρά χαμηλότερες και ανέρχονται σε 426 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό θα επιστραφεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ λόγω μη συμμόρφωσης με τους ενωσιακούς κανόνες ή λόγω πλημμελών διαδικασιών ελέγχου των γεωργικών δαπανών. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την εκταμίευση και τον έλεγχο των δαπανών στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει τη σωστή χρησιμοποίηση των κονδυλίων από τα κράτη μέλη. Λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών πιέσεων που αντιμετωπίζουν ορισμένα κράτη μέλη λόγω της οικονομικής κρίσης, η Επιτροπή εξέδωσε κανονισμό που επιτρέπει στα κράτη μέλη τα οποία λαμβάνουν οικονομική βοήθεια να καθυστερήσουν, υπό ορισμένους όρους, την επιστροφή των μη εγκριθέντων κονδυλίων για περίοδο 18 μηνών. Η δυνατότητα αυτή προστίθεται στις υπάρχουσες δυνατότητες αίτησης για κατανεμημένη επιστροφή σε περιορισμένο αριθμό ετών. Το πρώτο κράτος μέλος που υπέβαλε αίτηση για να επωφεληθεί από τη δυνατότητα αυτή είναι η Ελλάδα.

Κυριότερες δημοσιονομικές διορθώσεις

Στο πλαίσιο της τελευταίας αυτής απόφασης, θα ανακτηθούν ποσά από τη Δανία, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι μεγαλύτερες επιμέρους διορθώσεις είναι οι εξής:
- 131,3 εκατ. ευρώ καταλογίζονται στην Ισπανία για τη φύτευση αμπέλων χωρίς δικαιώματα (ανα)φύτευσης
- 98,9 εκατ. ευρώ καταλογίζονται στην Ιταλία για τη φύτευση αμπέλων χωρίς δικαιώματα (ανα)φύτευσης
- 71,5 εκατ. ευρώ καταλογίζονται στην Ελλάδα για τις αδυναμίες των ελέγχων στις σταφίδες
- 62,9 εκατ. ευρώ καταλογίζονται στη Γαλλία για ελλείψεις στους ελέγχους των πριμοδοτήσεων βοοειδών
- 21,3 εκατ. ευρώ καταλογίζονται στην Ελλάδα για τη φύτευση αμπέλων χωρίς δικαιώματα (ανα)φύτευσης
- 13,3 εκατ. ευρώ (δημοσιονομικές επιπτώσεις: 13, εκατ. ευρώ) καταλογίζονται στην Πολωνία για ελλιπές σύστημα επιβολής κυρώσεων και μη καθορισμό των καλών γεωργικών και περιβαλλοντικών συνθηκών (ΚΓΠΣ) στο πλαίσιο της πολλαπλής συμμόρφωσης
- 11,6 εκατ. ευρώ καταλογίζονται στην Ελλάδα για την απουσία συστήματος ελέγχου της παραγωγής και αποθεματοποίησης ζάχαρης.

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση των περισσότερων ενισχύσεων της ΚΓΠ, κυρίως μέσω των οργανισμών πληρωμών τους. Είναι, επίσης, υπεύθυνα για τους ελέγχους, για παράδειγμα τον έλεγχο των αιτήσεων άμεσων ενισχύσεων που υποβάλλουν οι γεωργοί. Η Επιτροπή διενεργεί πάνω από 100 ελέγχους ανά έτος για να εξακριβώσει ότι οι έλεγχοι των κρατών μελών και τα μέτρα που έλαβαν για την αντιμετώπιση των ελλείψεων είναι ικανοποιητικά, της έχει δε δοθεί η εξουσία να ανακτά τα οφειλόμενα κονδύλια εάν από τους ελέγχους προκύψει ότι τα μέτρα που έλαβε το κράτος μέλος δεν επαρκούν για να εξασφαλιστεί ότι οι πόροι της ΕΕ έχουν δαπανηθεί σωστά.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος εκκαθάρισης των ετήσιων λογαριασμών, βλ. MEMO/12/109 Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου και το ενημερωτικό φυλλάδιο «Managing the agriculture budget wisely» (Συνετή διαχείριση του γεωργικού προϋπολογισμού), το οποίο υπάρχει στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf

Δημοφιλη

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Παρουσιάσεις Εταιρειών

Εργαστηρια Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε εργαστήρια των σχολών του ΔΠΘ και εκδηλώστε ενδιαφέρον για συνεργασία και μεταφορά τεχνολογίας

Επιχειρηματικοτητα

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Πρoσφατα Aρθρα

Πλοήγηση