Back to Top

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013"

Καταληκτική Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 15 Νοέμβριος, 2012

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά τη διαρθρωτική στήριξη, η οποία αναφέρεται ως «επιδότηση λειτουργίας», σε όλους τους οργανισμούς που επιδιώκουν έναν σκοπό γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Οι επιδοτήσεις λειτουργίας παρέχουν οικονομική υποστήριξη για την κάλυψη μέρους των λειτουργικών δαπανών που είναι απαραίτητες για τη δέουσα διεξαγωγή των τακτικών δραστηριοτήτων ενός επιλεγμένου οργανισμού.

Η διαρθρωτική στήριξη παρέχεται με τη μορφή:
- ετήσιων επιδοτήσεων που αφορούν τη χρήση για το 2013
- επιδοτήσεων μετάβασης που γεφυρώνουν το ενδιάμεσο έτος 2013 με τα δύο πολυετή πλαίσια (το πλαίσιο 2010-2012 και, εφόσον εγκριθεί η πρόταση για ένα νέο πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες», το πλαίσιο 2014-2016).

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να συμβάλει στην εκπλήρωση των παρακάτω γενικών στόχων:
- να δώσει στους πολίτες την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις και να συμμετάσχουν στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης ακόμα πιο προσιτής, δημοκρατικής και με παγκόσμιο προσανατολισμό, ενωμένης στο πλαίσιο της πολιτισμικής της πολυμορφίας και εμπλουτισμένης μέσω αυτής, αναπτύσσοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την έννοια της ιδιότητας του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
- να καλλιεργήσει ένα αίσθημα ευρωπαϊκής ταυτότητας, βασιζόμενο σε κοινές αξίες, κοινή ιστορία και κοινό πολιτισμό,
- να βοηθήσει τους ευρωπαίους πολίτες να προσεγγίσουν περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση,
- να βελτιώσει την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών, μέσα από τον σεβασμό και την προαγωγή της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας, συμβάλλοντας παράλληλα στον διαπολιτισμικό διάλογο.
- να υποστηρίξει τη δράση, τη συζήτηση και τον προβληματισμό αναφορικά με την ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη και τη δημοκρατία, τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες, την κοινή ιστορία και τον κοινό πολιτισμό, μέσω των δραστηριοτήτων και της συνεργασίας δεξαμενών γνώσης και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
- να ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ πολιτών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών όλων των συμμετεχουσών χωρών, συμβάλλοντας έτσι στον διαπολιτισμικό διάλογο και προβάλλοντας ταυτόχρονα την πολυμορφία και την ενότητα της Ευρώπης.

Τα δε θέματα προτεραιότητας αναφέρονται στα εξής:
- Πρώτη προτεραιότητα - ΕΕ: αξίες, δικαιώματα και ευκαιρίες για τους πολίτες
- Δεύτερη προτεραιότητα - Συμμετοχή των πολιτών στον δημοκρατικό βίο της ΕΕ

Επιλεξιμότητα φορέων
α) να είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός με νομική προσωπικότητα. Στην περίπτωση δικτύων με ίδιο καταστατικό που δεν διαθέτουν χωριστή δομή λειτουργίας, αίτηση δύναται να υποβάλει ο οργανισμός που έχει αναλάβει τον συντονισμό του δικτύου,

β) να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στον τομέα της συμμετοχής των ευρωπαίων πολιτών στα κοινά, όπως ορίζεται σαφώς στο καταστατικό του ή στη δήλωση της αποστολής του και να εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες οργανώσεων

Ο προϋπολογισμός που προβλέπεται για τη συγχρηματοδότηση των επιδοτήσεων λειτουργίας επιδοτήσεων λειτουργίας ανέρχεται σε περίπου 7,7 εκατομμύρια ευρώ το 2013.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Η προθεσμία υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας είναι η 15η Νοεμβρίου στις 12.00 μ.μ. (μεσημέρι ώρα Βρυξελλών). Οι αιτήσεις πρέπει να 2012 υποβληθούν με χρήση του ήδη διαθέσιμου ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης επιχορήγησης (eForm), το οποίο μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο του EACEA, το αργότερο στις 14 Σεπτεμβρίου 2012.

Αναλυτικά:
http://www.anko-eunet.gr/articles/el/News/readabout/europaiko-programma-...

Χρηματοδότηση Φορέων: 

Δημοφιλη

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Παρουσιάσεις Εταιρειών

Εργαστηρια Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε εργαστήρια των σχολών του ΔΠΘ και εκδηλώστε ενδιαφέρον για συνεργασία και μεταφορά τεχνολογίας

Επιχειρηματικοτητα

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Πλοήγηση