Back to Top

Εργαστήριο Διαχείρισης Και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων

Σχολή: 
Πολυτεχνική
Τμήμα: 
Μηχανικών Περιβάλλοντος
Αγγλικός τίτλος: 
Water And Wastewater Engineering
Διεύθυνση: 
Πανεπιστημιούπολη Κιμμέρια Ξάνθης
Τηλέφωνο: 
2541079375
Τηλεομοιοτυπία: 
2541079375
Ιστοσελίδα: 
Προφίλ: 

Το Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων συμβάλλει με τέσσερα (4) μέλη Δ.Ε.Π., ένα μέλλος ΕΤΕΠ και ένα μέλλος ΕΕΔΙΠ στην εκπαιδευτική διαδικασία των φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, προσφέροντας οκτώ (8) υποχρεωτικά και τρία (3) μαθήματα επιλογής σε γνωστικά αντικείμενα φαινομένων Μεταφοράς, Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, Τεχνικής Φυσικών και Βιοχημικών Διεργασιών, Τεχνολογίας Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού και Υγρών Αποβλήτων. Τα μαθήματα αυτά συνοδεύονται από αντίστοιχα πέντε (5) εργαστηριακά μαθήματα αφομοίωσης και εξάσκησης πρακτικών δεξιοτήτων εκ μέρους των φοιτητών.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες των μελών Δ.Ε.Π. του Εργαστηρίου εστιάζονται σε θέματα ανάπτυξης Τεχνολογιών για την επεξεργασία νερού και υγρών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης νερού και της ενεργειακής εξοικονόμησης, βελτιστοποίησης των αντίστοιχων διεργασιών και ελέγχου λειτουργίας των μονάδων, εφαρμογής τεχνικών μοριακής βιολογίας και μικροβιολογίας και ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων με τη βοήθεια αναερόβιων διεργασιών για ανάκτηση ανανεώσιμης ενέργειας (βιοαέριο) και μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. Η τελευταία μέθοδος είναι στο επίκεντρο των ερευνητικών ενδιαφερόντων, διότι αποτελεί μια έμπρακτη συμβολή στο πλαίσιο μιας αειφόρου ανάπτυξης.

Το Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων έχει αναπτύξει κατά τα τελευταία 14 χρόνια ερευνητικές δραστηριότητες από κοινού τόσο με φορείς του Δημοσίου (ΔΕΥΑ) όσο και με ιδιωτικές παραγωγικές εταιρείες, πάνω στα προαναφερθέντα θέματα και έχει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο για την αντιμετώπιση και επίλυση πρακτικών περιβαλλοντικών προβλημάτων και έχουν προκύψει επτά διδάκτορες.

Υποδομή: 

Το Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων διαθέτει δυο (2) εργαστηριακούς χώρους στην περιοχή της Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων με συνολική έκταση 140m2. Ο ένας χώρος εμβαδού 90m2 χρησιμοποιείται για φασματομετρικές και χρωματογραφικές αναλυτικές μεθόδους συμπεριλαμβανομένων και των μοριακών γενετικών τοιαύτων (PCR) και για την εκπαίδευση των φοιτητών. Εδώ διεξάγονται Εργαστήρια Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, Φυσικών και Βιοχημικών Διεργασιών, καθώς και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων (φυσικοί, χημικοί και βιολογικοί χαρακτηρισμοί υγρών αποβλήτων, παραγωγής βιοαερίου, εναλλαγή θερμότητας, βιολογική αφαίρεση αζώτου με νιτροποίηση και απονιτροποίηση, τύποι αντιδραστήρων).

Ο δεύτερος χώρος περιλαμβάνει τις κατ΄ εξοχήν ερευνητικές δραστηριότητες μελέτη και κλιμάκωση μεγέθους βιοαντιδραστήρων και διεργασιών, με πιλοτικά συστήματα διαφόρων όγκων (5-50L). Εδώ προσομοιώνονται οι συνθήκες λειτουργίας ενός συστήματος σε πραγματικά δεδομένα πεδίου. Συμπληρωματικά υφίσταται η δυνατότητα εγκατάστασης πιλοτικών μονάδων στο πεδίο (ΔΕΥΑ, εργαστηριακοί χώροι).

Οι αντιδραστήρες είναι πλήρεις εξοπλισμένοι με όλα τα αναγκαία αναλυτικά συστήματα On-line μέτρησης και καταγραφής μέσω Η/Υ βασικών παραμέτρων (pH, T, ποσότητα και σύσταση βιοαέριου, O2, redox, NH4+-Ν, ΝΟ3—Ν), ενώ μέσω PLC είναι εφικτός ο αυτόματος έλεγχος των διεργασιών.

Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου είναι μοναδικός στον ελληνικό πανεπιστημιακό χώρο, αλλά ακόμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υστερεί σε καμία περίπτωση, αποτελεί στο μεγαλύτερό του μέρος δωρεά του Ερευνητικού Κέντρου Jülich, Γερμανίας, αγοραστικής αξίας 1.600.000€ σε αναγνώριση της συμβολής του Καθηγητή κ. Αλέξανδρου Αϊβαζίδη στην ανάπτυξη του Ινστιτούτου Βιοτεχνολογίας. Χαριν αυτού του εξοπλισμού έχει καταστεί εφικτή η συμμετοχή του Εργαστηρίου σε μια σειρά αναπτυξιακών προγραμμάτων και η εκπόνηση πολλών Διπλωματικών και Μεταπτυχιακών Διατριβών, καθώς και οκτώ Διδακτορικών Διατριβών.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες: 

Το Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος στα πλαίσια των ερευνητικών του στόχων επιδιώκει τη συνεργασία με τους παραγωγικούς και οικονομικούς παράγοντες της χώρας και προσφέρει ποιοτικά υψηλές υπηρεσίες σε σχέση με τη διαχείριση του περιβάλλοντος και την παραγωγή τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων για την προστασία του.

Ενδεικτικά, για κατατόπιση, του ενδιαφερόμενου αναγνώστη ακολουθεί ένα μέρος του φάσματος δυνατοτήτων του Τμήματός μας:

• Αναλυτικός χαρακτηρισμός υγρών αποβλήτων και προσδιορισμός αντίστοιχων παραμέτρων, όπως pH, COD (Chemical Oxygen Demand), BOD (Biological Oxygen Demand), Αγωγιμότητα, λίπη, έλαια, οργανικά οξέα, ανόργανα συστατικά, βαρέα μέταλλα κ.λ.π..
• Εργαστηριακές μελέτες για τον προσδιορισμό της αερόβιας και αναερόβιας βιοαποικοδομησημότητας οργανικών συστατικών σε υγρά απόβλητα.
• Εργαστηριακές και πιλοτικές μελέτες τεχνικής κινητικής βιοχημικών αντιδράσεων για διαστασιολόγηση αερόβιων και αναερόβιων διεργασιών.
• Ένταξη φυσικο-χημικών μεθόδων στη διαχείριση υγρών αποβλήτων και βελτιστοποίηση αντίστοιχων εγκαταστάσεων.
• Παραγωγή ενεργειακά χρήσιμου βιοαερίου από αναερόβια σταθεροποίηση ιλύος και από επεξεργασία αποβλήτων της βιομηχανίας τροφίμων και ζυμώσεων.
• Βελτιστοποίηση λειτουργίας και έλεγχος εγκαταστάσεων καθαρισμού υγρών αποβλήτων.
• Εξέλιξη και εφαρμογή μικροβιακών τοξικόμετρων σαν προειδοποιητικά συστήματα στην επόπτευση και έλεγχο βιολογικών μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.
• Ανακύκλωση νερού στη βιομηχανία και σε οικισμούς.
• Μείωση αποτυπώματος άνθρακα με ενεργειακή εξοικονόμηση και παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, (βιοαέριο) κατά και από την επεξεργασία υγρών αποβλήτων.

Δημοφιλη

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Εργαστηρια Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε εργαστήρια των σχολών του ΔΠΘ και εκδηλώστε ενδιαφέρον για συνεργασία και μεταφορά τεχνολογίας

Επιχειρηματικοτητα

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Πρoσφατα Aρθρα

Πλοήγηση