Back to Top

Προϊόντα των επιχειρήσεων μελών του ΣME

Το 2011 οι εξαγωγές του κλάδου είχαν καλά αποτελέσματα. Πρέπει όμως να τονιστεί ότι υπάρχει μία σχετική συγκράτηση στις διεθνείς αγορές επηρεάζοντας και τη ζήτηση πρώτων υλών και τις τιμές. Αυτό αποτυπώνεται ιδιαίτερα στο τελευταίο τρίμηνο του έτους όπου παρατηρήθηκε αισθητή κάμψη σε πολλά προϊόντα σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο. Κύριες αιτίες αυτής της κατάστασης είναι η διαφαινόμενη ύφεση στην Ε.Ε., η οικονομική και δημοσιονομική κρίση που πλήττει μεγάλα βιομηχανικά κράτη όπως π.χ. η Ιταλία, τα μη εμφανή στοιχεία ανάκαμψης της οικονομίας των ΗΠΑ και η αποθέρμανση της οικονομίας της Κίνας.

Σε αντίθεση με την ικανοποιητική, παρά τους κλυδωνισμούς, εικόνα των εξαγωγών, τα προϊόντα του κλάδου που απευθύνονται στην εσωτερική αγορά, ιδιαίτερα δε τα δομικά υλικά, βρίσκονται από πλευράς ζήτησης σε ιστορικά χαμηλά, φέρνοντας τις εταιρείες σε δεινή θέση, λόγω της εμβάθυνσης της εσωτερικής οικονομικής κρίσης. Επίσης οι ελληνικές εταιρείες του κλάδου ακόμη και για τα εξαγώγιμα προϊόντα που είχαν ικανοποιητική ζήτηση αντιμετώπισαν σημαντικά προβλήματα προερχόμενα από τις αδυναμίες του ελληνικού τραπεζιτικού συστήματος όπου λόγω της μεγάλης εθνικής οικονομικής κρίσης οι απαιτούμενες για τις εξαγωγές τραπεζιτικές εγγυήσεις δεν είχαν ιδιαίτερα ευμενή απήχηση στη διεθνή αγορά.

ΑΛΟΥΜΙΝΑ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ – ΒΩΞΙΤΗΣ

Το 2011 η παραγωγή ένυδρης αλουμίνας έφτασε τους 809.000 τον., ξεπερνώντας οποιοδήποτε προηγούμενο στην ιστορία του εργοστασίου. Αυτό οφείλεται, παρά την σχετική συγκράτηση της διεθνούς αγοράς, σε καλύτερη διαχείριση των πωλήσεων.

Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής αυτής καλύφθηκε από ελληνικό βωξίτη ως πρώτη ύλη ενώ πλέον των 250.000 τον. παρήχθησαν από εισαγόμενο βωξίτη.

Το πρωτόχυτο αλουμίνιο εμφάνισε και αυτό σημαντική αύξηση έναντι του 2010 φτάνοντας τους 165.000 τον. λόγω αυξημένης ζήτησης στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στο εννιάμηνο του 2011. Στο εσωτερικό η κατανάλωση μετάλλου μειώθηκε αισθητά λόγω της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα,

ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ - ΤΑΛΚΗΣ – ΔΟΛΟΜΙΤΗΣ

Στον τομέα αυτό δραστηριοποιείται η εταιρεία μέλος του ΣΜΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ αξιοποιώντας και καθετοποιώντας παραπροϊόντα της εκμετάλλευσης μαρμάρου τα οποία αποτελούνται κατά 96% από ανθρακικό ασβέστιο.

Εκτός ΣΜΕ στο αντικείμενο αυτό δραστηριοποιούνται και άλλες εταιρείες όπως ΠΕΡΡΑΚΗΣ - ΤΖΙΩΝΑΣ, ΖΑΦΡΑΝΑΣ και η ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ η οποία παράγει προϊόντα ανθρακικού ασβεστίου προηγμένης τεχνολογίας όπως λεπτόκοκκα υδρόφιλα και υδρόφοβα προϊόντα από κρυσταλλικό και μικροκρυσταλλικό ανθρακικό ασβέστιο και νανοπροϊόντα πολύ μικρής διαμέτρου.

Συνολικά η εθνική παραγωγή προϊόντων ανθρακικού ασβεστίου το 2011 εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 400.000 τον. με αισθητή μείωση έναντι των προηγούμενων ετών λόγω της εσωτερικής οικονομικής κρίσης που πλήττει ιδιαίτερα τον κατασκευαστικό τομέα.

ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ ΑΔΡΑΝΗ

Η συνολική παραγωγή σε εθνικό επίπεδο εκτιμάται ότι ανήλθε σε 38.εκ τον. αγγίζοντας ιστορικά χαμηλά λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης της χώρας που έχει φέρει σε δεινή θέση τον κατασκευαστικό τομέα. Δυστυχώς το 2012 προμηνύεται ακόμη χειρότερο, βγάζοντας εκτός ουσιαστικής λειτουργίας πολλές εταιρείες του κλάδου.

ΑΣΤΡΙΟΙ

Η εταιρεία ΜΕ.ΒΙ.ΟΡ. Α.Ε. είναι ο μοναδικός φορέας εκμετάλλευσης κοι¬τασμάτων αστρίων και χαλαζιών σήμερα στον Ελλαδικό χώρο.

Η παραγωγή συνεχίζει να καλύπτει τις ανάγκες της εγχώριας βιομηχανίας ειδών υγιεινής και του συνόλου σχεδόν της υαλουργίας, ενώ οι εξαγωγές κατευθύνονται κυρίως προς την Γερμανία. Το 2011 παρήχθησαν και διατέθηκαν συνολικά 10.250 τον. αστρίων, εκ των οποίων 7.350 τον. ποιότητα Α και 2.900 τον. ποι¬ότητα Β. Οι εξαγωγές κυμάνθηκαν στους 1.550 τον. συνολικά.

ΑΤΤΑΠΟΥΛΓΙΤΗΣ

Κατά το έτος 2011, παρά την διεθνή και εγχώρια οικονομική κρίση, η ΓΕΩΕΛ¬ΛΑΣ Α.Μ.Μ.Α.Ε διατήρησε την ανοδική της πορεία, με την μεταφερόμενη από τα λατομεία προς το εργοστάσιο επεξεργασίας ποσότητα πρώτης ύλης να αυξάνεται εκ νέου κατά 10% σε σχέση με το έτος 2010 και να ανέρχεται σε περίπου 34.000 τον.

Για το έτος 2012, διαγράφονται αρκετά αισιόδοξες προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων και διείσδυση της εταιρείας σε νέες αγορές, μέσω και της ανάπτυξης καινούριων προϊόντων και δικτύων.

ΓΥΨΟΣ

Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2011, παρά τη μεγάλη κρίση που πλήττει την οικοδομική δραστηριότητα, έφτασε σε ικανοποιητικά επίπεδα πλησιάζοντας τους 590.000 τον. Η παραγωγή αυτή κάλυψε κύρια τις ανάγκες της εγχώριας τσιμεντοβιομηχανίας και των μονάδων παραγωγής γυψοσανίδας και γυψοκονιαμάτων.

Πρέπει να τονιστεί ότι η αύξηση παραγωγής έναντι του 2010 οφείλεται στην αύξηση των εξαγωγών που πραγματοποιήθηκαν. Η εκτίμηση είναι ότι και το 2012 οι εξαγωγές του υλικού θα έχουν καλή πορεία.

ΚΙΣΣΗΡΙΣ

Η ελαφρόπετρα στην Ελλάδα παράγεται εξ ολοκλήρου στο ορυχείο της νησίδας Γυαλί. Εκεί δραστηριοποιείται η ΛΑΒΑ Μεταλλευτική & Λατομική, η οποία παρα¬μένει επί σειρά ετών η πρώτη εξαγωγική εταιρεία ελαφρόπετρας παγκοσμίως.

Η παραγωγή ελαφρόπετρας κατά το 2011 έφτασε τους 468.960 τόνους παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2010. Ωστόσο εξακολουθεί να παραμένει σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με προηγούμενα έτη εξαιτίας της συνεχιζόμενης κάμψης της εγχώριας οικοδομικής δραστηριότητας και της επιβράδυνσης της κατασκευαστικής δραστηριότητας σε δημόσια έργα υποδομής.

ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΣ - ΜΑΓΝΗΣΙΑ - ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΜΑΖΕΣ

Στον τομέα του λευκολίθου και των μαγνησιακών προϊόντων δραστηριοποι¬ούνται οι εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ και ΒΙΟΜΑΓΝ. Κατά το α’ εξάμηνο του έτους η διε¬θνής αγορά μαγνησίας χαρακτηρίστηκε από σταθερή ζήτηση και τιμές ενώ κατά το β’ εξάμηνο –ιδιαίτερα το τελευταίο τρίμηνο του έτους - από ελαφρώς μειωμένη ζήτηση με σημαντική συμπίεση των διεθνών τιμών. Την μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι τιμές σε διάφορες commodity αγορές, όπως αυτή των αγροτροφών και λιπασμάτων.

ΛΙΓΝΙΤΗΣ

Σε ό,τι αφορά τη Γενική Διεύθυνση Ορυχείων της ΔΕΗ Α.Ε., η οποία μετέχει στο ΣΜΕ, η παραγωγή λιγνίτη το 2011 αυξήθηκε σε σχέση με αυτήν του 2010 κατά 6%. Η ΔΕΗ Α.Ε. συνεχίζει να διατηρεί τις υψηλές θέσεις που κατέχει τα τελευταία χρόνια μεταξύ των λιγνιτοπαραγω¬γών χωρών (2η θέση στην Ε.Ε. και 6η παγκόσμια).

Το 2011, η συμμετοχή του λιγνίτη στο ενεργειακό μίγμα καυσίμου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα της χώρας, ήταν 55%, ενώ η αντίστοιχη συμμετοχή στο σύνολο της Επικράτειας (συμπεριλαμβανομένων και των νησιών) ήταν 49,5 %.

Στα αμέσως επόμενα χρόνια, λόγω της ανάπτυξης του Νοτιοδυτικού Πεδίου, πρόκειται να υλοποιηθούν από τη ΔΕΗ Α.Ε. μια σειρά από έργα, τα οποία σχε¬τίζονται με την αντικατάσταση έργων υποδομής που θίγονται από την ανάπτυξη του ως άνω ορυχείου.

ΜΑΡΜΑΡΑ

Παρά τη μεγάλη οικονομική κρίση στο εσωτερικό και την συντηρητική δραστη¬ριότητα του οικοδομικού τομέα διεθνώς, το ελληνικό μάρμαρο δίνοντας βάρος στις εξαγωγές, κατόρθωσε όχι μόνο να εξισορροπήσει την πολύ μικρή ζήτηση τη ελληνικής αγοράς αλλά και να αυξήσει την παραγωγή του έναντι του 2010 κατά 10% φτάνοντας τους 1.100.000 τον. μαρμαρικών προϊόντων εξόρυξης.

Οι συνολικές εξαγωγές του κλάδου το 2011 σημείωσαν σημαντικές αυξήσεις κατά 10,2% σε ποσότητα και κατά 31,7% σε αξία σε σύγκριση με το 2010, ξεπερνώντας τα φράγμα των 200 εκ. ευρώ. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις εξαγωγές στην Κίνα (πρώτη χώρα σε απορρόφηση ελληνικών ογκομαρμάρων) σημειώθηκε αύξηση κατά 66,2%. Αντίθετα οι εξαγωγές προς την Ε.Ε. μειώθηκαν κατά 11% έναντι του 2010.

ΜΙΚΤΑ ΘΕΙΟΥΧΑ

Η παραγωγή μικτών θειούχων από το μεταλλείο των Μαύρων Πετρών ανήλθε το 2011 σε 222.000 υγρούς τόνους μεταλλεύματος έναντι 236.000 το 2010. Από την παραπάνω παραγωγή πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις 42.000 τον. συμπυκνώματος ψευδαργύρου (έναντι 41.000 το 2010) και 16.000 τον. συμπυκνώματος μολύβδου (έναντι 17.000 τόνους το 2010). Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το 2011 ανήλθε σε €38 εκ. και κινήθηκε σε ίδια επίπεδα με το 2010.

ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗΣ

Η συνολική ετήσια παραγωγή εξορυγμένου ορυκτού στον κλάδο του μπε¬ντονίτη είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2010 (περί τους 1.250.000 τον.).

Η εξόρυξη πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο στα ορυχεία της νήσου Μήλου (S&B Βιομηχανικά Ορυκτά) και σε μικρότερες ποσότητες στη νήσο Κίμωλο (ΜΠΕ¬ΝΤΟΜΑΙΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙΜΩΛΟΥ Α.Ε.). Η ελληνική παραγωγή μπεντονίτη κατατάσσεται πρώτη σε μέγεθος πανευρωπαϊκά και δεύτερη παγκόσμια.

ΝΙΚΕΛΙΟ

Κατά το 2011 η Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ παρήγαγε 18.527 τόνους Νικελίου έναντι 13.957 τόνων το 2010, σημειώνο¬ντας αύξηση παραγωγής κατά 32,70% και σημαντική μείωση του κόστους. Η παραγωγή του 2011 αποτελεί μία από τις καλύτερες αποδόσεις στην ιστορία της Εταιρείας και καταγράφεται ως η 4η υψηλότερη από συστάσεως ΛΑΡΚΟ.

Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 19.398 τόνους και αποτελούν νέο ετήσιο ρεκόρ πωλήσεων.

ΟΛΙΒΙΝΗΣ

Ο Ολιβίνης είναι άνυδρη πυριτική ένωση Fe** και Mg** με πολλές βιομηχανικές εφαρμογές όπως στους κλάδους των πυριμάχων, των λειαντικών/αποξεστικών, της χαλυβουργίας, της διαχείρισης οξίνων αποβλήτων κ.ά. Αποτελεί ένα από τα πλέον φιλικά υλικά προς το περιβάλλον.

Στο αντικείμενο αυτό δραστηριοποιείται η εταιρεία ΘΕΡΜΟΛΙΘ Α.Ε. το 70% της οποίας πωλήθηκε πρόσφατα στον ΑΕΙΦΟΡΟ Α.Ε. του Ομίλου Στασινόπουλου.

ΠΕΡΛΙΤΗΣ

Κατά το 2011 η ελληνική παραγωγή ορυκτού περλίτη κρατήθηκε στα ίδια επίπεδα με το 2010 (περί τους 720.000 τον.). Η ελληνική παραγωγή περλίτη κατα¬τάσσεται πρώτη παγκόσμια. Η κατανομή των πωλήσεων ανά τομέα τελικών χρήσεων διαμορφώθηκε ως εξής: το 64% κατευθύνθηκε στις οικοδομικές εφαρμογές, το 26% στις γεωργικές χρήσεις και το υπόλοιπο σε άλλες εφαρμογές όπως κρυογενικές μονώσεις, χυτήρια και ως διηθητικά μέσα.

ΠΟΖΟΛΑΝΗ

Συνεχίζεται η πτώση ζήτησης του υλικού λόγω της τεράστιας μείωσης της οικοδομικής δραστηριότητας. Η παραγωγή το 2011 έφτασε τους 300.000 τον. η χαμηλότερη της τελευταίας δεκαετίας.

ΧΑΛΑΖΙΑΣ

Τα υπό εκμετάλλευση κοιτάσματα βρίσκονται στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Χαλκιδικής.

Η πτώση των πωλήσεων στην Ελληνική αγορά είναι μεγάλη, λόγω της γενικής οικονομικής κρίσης και της τεράστιας κάμψης των οικονομικών δραστηριοτήτων, όπου τα συγκεκριμένα προϊόντα κυρίως απευθύνονται.

Το 2011 παρήχθησαν και διατέθηκαν συνολικά χαλαζιακά προϊόντα 8.210 τον. όλα για εσωτερική κατανάλωση.

ΧΟΥΝΤΙΤΗΣ

Το υλικό που διατίθεται στην αγορά είναι μίγμα χουντίτη – υδρομαγνησίτου σε ποσοστό 60% και 40% αντίστοιχα, με κύριες χρήσεις ως πληρωτικό (filler) στα πολυμερή, ως επιβραδυντικό πυρός (flame retarded), ως εκτατικό (extender) του TiO2 στις βιομηχανίες χρωμάτων και ως υλικό επικάλυψης στη χαρτοποιϊα.

Στην παραγωγή ορυκτού χουντίτη δραστηριοποιείται η μοναδική εταιρεία και μέλος του ΣΜΕ, ΛΕΥΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. θυγατρική του ομίλου Ankerpoort.

Η εταιρεία επεξεργάζεται και παράγει αργό και τελικό προϊόν το μεγαλύτερο μέρος των οποίων εξάγονται. Η εξόρυξη πρωτογενούς υλικού ανήλθε το 2011 σε 23.800 τον.

ΧΡΥΣΟΣ

ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1. Μεταλλεία Κασσάνδρας στη Β.Α. Χαλκιδική της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε»

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» για την αξιοποίηση του πορφυριτικού κοιτάσματος των Σκουριών και του κοιτάσματος μικτών θειούχων της Ολυμπιάδας εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2011. Το συνολικό ύψος της επένδυσης θα ανέλθει σε 1,3 δις ευρώ.

2. Επενδυτικό σχέδιο της «ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΜΒΕ» στο Πέραμα Θράκης

Η εταιρεία «Χρυσωρυχεία Θράκης ΑΜΒΕ» είναι φορέας της επένδυσης του Έργου Χρυσού Περάματος στη Θράκη με κεφάλαιο επένδυσης 150 εκατ. ευρώ, ενώ σε βάθος δεκαετίας θα επενδυθούν στην περιοχή ακόμη 190 εκατ. €. Οι άμεσες θέσεις εργασίας ανέρχονται σε 200, και η έμμεση απασχόληση θα ανέλθει σ’ επιπλέον 800 θέσεις εργασίας.

3. Επενδυτικό σχέδιο της «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» στις Σάπες Ροδόπης

Η ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. είναι κάτοχος του δημοσίου μεταλλευτικού χώρου των Σαπών Ροδόπης συνολικής έκτασης 20,1 τετ. χιλιομέτρων

Το Δεκέμβριο του 2011 η εταιρεία Glory Resources Limited απέκτησε το 100% της Μεταλλευτικής Θράκη. Η Glory Resources Limited είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Perth.

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεσθεί πάνω από 35,000 μέτρα γεωτρήσεων για τον εντοπισμό και τεχνικοοικονομική αξιολόγηση των κοιτασμάτων της Οχιάς και του Αγ. Δημητρίου.

www.kathimerini.gr

Τύπος Είδησης: 

Δημοφιλη

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Παρουσιάσεις Εταιρειών

Εργαστηρια Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε εργαστήρια των σχολών του ΔΠΘ και εκδηλώστε ενδιαφέρον για συνεργασία και μεταφορά τεχνολογίας

Επιχειρηματικοτητα

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Πλοήγηση