Back to Top

Τι ζητούν οι βιομήχανοι από την Κυβέρνηση για να επενδύσουν

Κίνητρα με τη μορφή χρηματοδοτικών-φορολογικών κινήτρων και διευκόλυνσης των επενδύσεων μέσω της κατάργησης περιορισμών και της απελευθέρωσης αγορών και επαγγελμάτων ζητούν από την Κυβέρνηση οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας για να ρίξουν κεφάλαια στην ελληνική οικονομία.

Στο 20σέλιδο υπόμνημα που έστειλε ο ΣΕΒ στον υπουργό Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη στο πλαίσιο του διαλόγου που έχει ανοίξει η Κυβέρνηση με τους επιχειρηματίες, περίοπτη θέση κατέχουν μεταξύ άλλων οι προτάσεις των βιομηχάνων για:

1. Αναθεώρηση της χωροταξικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας που αφορά στην εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων στην Αττική όπου είναι συγκεντρωμένο το 35% της μεταποίησης, με την κατάργηση των περιορισμών που έχουν θεσμοθετηθεί. Σύμφωνα με τον ΣΕΒ οι περιορισμοί αυτοί θεωρούνται αυστηροί και έχουν ως αποτέλεσμα τη δυσμενή μεταχείριση της βιομηχανίας σε αντίθεση με άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες εντός της Αττικής, η λειτουργία των οποίων έχει ανάλογες ή και μεγαλύτερες επιπτώσεις.

2. Κατάργηση των βαθμών όχλησης για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις (βιομηχανία, βιοτεχνία) που αναφέρονται στα πολεοδομικά σχέδια και θέσπιση ενιαίων προδιαγραφών για την αδειοδότησή τους. Στην ουσία ο ΣΕΒ ζητά να καταργηθούν οι πίνακες αντιστοίχισης για κάθε μια από τις κατηγορίες μεταποιητικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης(υψηλή, μέση, χαμηλή) και την αντικατάστασή τους με πίνακες κατάταξης, σημειώνοντας πως με το σημερινό θεσμικό πλαίσιο η βιομηχανία θεωρείται ως η μόνη οχλούσα δραστηριότητα.

3. Αλλαγή προτεραιοτήτων στη διάθεση κονδυλίων του επενδυτικού νόμου και του ΕΣΠΑ, με έμφαση στη χρηματοδότηση τομέων που θα χαρακτηριστούν ως «στρατηγικοί». Ο ΣΕΒ προτείνει ειδικότερα για τον επενδυτικό νόμο να υπάρξουν εκτεταμένες τροποποιήσεις με σημαντικότερη την κλιμάκωση της κρατικής ενίσχυσης στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων που θα συνδέονται με την ανάπτυξη κρίσιμης τεχνολογίας, δημιουργία ευρύτερων συνεργειών, κ.α. Ως προς την χρηματοδότηση θεωρεί σκόπιμο αυτή να γίνεται «με νέες μορφές όπως οι ανακυκλούμενες χρηματοδοτήσεις, απλές δομές και μέσω της δημιουργίας ξεχωριστών μηχανισμών στήριξης ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες κάθε τομέα».

Σε ό,τι αφορά στο νέο ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2019 ο ΣΕΒ προτείνει να δοθεί προτεραιότητα σε επενδύσεις καινοτομίας, στην ανάπτυξη υποδομών (επιχειρηματικές περιοχές, ζώνες καινοτομίας και τα τεχνολογικά πάρκα), στην στήριξη της έρευνας και τεχνολογίας μέσω φοροαπαλλαγών των επιχειρήσεων, στην δημιουργία υποδομών για την στήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων, στη δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων στήριξης των νέων επιχειρηματιών (ρευστότητα, μόνιμα κεφάλαια κ.α, στην εκπόνηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, καθώς και στην διάθεση πόρων για την απασχόληση και τη μαθητεία νέων στις επιχειρήσεις.

4. Υπαγωγή στο θεσμικό πλαίσιο του fast track όλων των επενδύσεων -και όχι μόνο των αμιγώς βιομηχανικών- που επιλέγονται να υλοποιηθούν εντός «οριοθετημένων υποδοχέων» (επιχειρηματικά πάρκα, ζώνες κ.α) και οι οποίες έχουν προϋπολογισμό άνω των 15 εκατ. ευρώ.

5. Την ανάδειξη χώρων για την δημιουργία νέων επιχειρηματικών πάρκων με διαδικασίες fast track, τα οποία στην συνέχεια θα αποτελέσουν αντικείμενο συνεκμετάλλευσης κράτους – ιδιωτών μέσω ΣΔΙΤ ή θα πωληθούν σε φορέα με αντικείμενο το real estate βιομηχανικής γης. Στο ίδιο πλαίσιο ο ΣΕΒ προτείνει να συμπεριληφθούν στην έννοια του «επιχειρηματικού πάρκου» όσα Βιομηχανικά ή βιοτεχνικά Πάρκα δεν αποκλίνουν σημαντικά από τις απαραίτητες προδιαγραφές.

6. Τον χαρακτηρισμό όλων των γηπέδων εντός των οποίων λειτουργούν ή προορίζεται να λειτουργήσου μεγάλες βιομηχανικές μονάδες «ως βιομηχανικά πάρκα» ώστε να τυγχάνουν των ευνοϊκών ρυθμίσεων του νόμου. Ο ΣΕΒ ουσιαστικά ζητά τη στήριξη του υπουργείου Ανάπτυξης σε ένα αίτημα που έχει υποβάλει από παλιά αλλά δεν έχει γίνει αποδεκτό. Σύμφωνα με τον ΣΕΒ επειδή αυτές οι μεγάλες μονάδες λειτουργούν μεμονωμένα κυρίως για πρακτικούς λόγους (γειτνίαση σε πηγές πρώτων υλών, κοντά σε θάλασσα, θέματα ασφάλειας κ.ά.), θα πρέπει να απολαμβάνουν τα ίδια κίνητρα που ισχύουν και για τις οργανωμένες εγκαταστάσεις εφόσον πληρούν τις χωροταξικές προϋποθέσεις.

7. Τον έλεγχο και την πιστοποίηση επιχειρήσεων από ιδιωτικούς φορείς στο πλαίσιο της αδειοδοτικής διαδικασίας. Ο ΣΕΒ ουσιαστικά προτείνει να φύγουν οι σχετικές αρμοδιότητες που έχουν δοθεί στα κατά τόπους επιμελητήρια και να δοθούν σε κατάλληλα πιστοποιημένους ιδιωτικούς φορείς.

8. Την ένταξη και πιστοποιημένων ιδιωτικών εταιρειών στο μητρώο των φυσικών προσώπων που έχουν τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν για λογαριασμό του Invest In Greece την αδειοδοτική προώθηση επενδύσεων για τις οποίες απαιτείται υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

9. Επαναπροσδιορισμό της σκοπιμότητας των ελέγχων στην αγορά και καθιέρωση συστήματος συγκεκριμένων κριτηρίων ώστε να μειωθεί το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων από τους αλληλεπικαλυπτόμενους ελέγχους.

10. Πλήρες άνοιγμα των αγορών και των επαγγελμάτων. Ο ΣΕΒ προτείνει την κατάργηση κάθε άμεσου και έμμεσου περιορισμού (αποκλειστικά δικαιώματα, γεωγραφικοί, ποσοτικοί και ποιοτικοί περιορισμοί), την αντιμετώπιση των επιμέρους εμποδίων εισόδου στις αγορές, την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου με την άμεση έκδοση κανονιστικών πράξεων για θέματα όπως η κατάργηση υποχρέωση υποβολής τιμοκαταλόγων από τις επιχειρήσεις στο υπουργείο Ανάπτυξης, την απελευθέρωση των πωλήσεων κάτω του κόστους, την ουσιαστική κατάργηση του αγορανομικού κώδικα και την επιτάχυνση των διαδικασιών απελευθέρωσης των κλειστών επαγγελμάτων μέσω της έκδοσης όλων των κανονιστικών αποφάσεων που εκκρεμούν για δικηγόρους, λογιστικές, ορκωτούς ελεγκτές, φορτοεκφορτωτές, βενζινοπώλες κ.ά.

Πηγή:www.capital.gr

Τύπος Είδησης: 

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Εργαστηρια Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε εργαστήρια των σχολών του ΔΠΘ και εκδηλώστε ενδιαφέρον για συνεργασία και μεταφορά τεχνολογίας

Επιχειρηματικοτητα

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Πρoσφατα Aρθρα

Πλοήγηση